قابل توجه عوامل محترم اجرايي آزمونهای دانشگاه اصفهان

آزمون استخدامي ديوان محاسبات وزبان عمومي دانشگاه اصفها ن صبح روزپنجشنبه مورخه 97/3/31 در دانشگاه اصفهان برگزار مي گردد.

عوامل اجرايي مي توانندصبح يکشنبه 97/3/27در همين سامانه ثبت نام نمايند.
دقت فرماييد:
    

 (ثبت نام . پرينت كارت و... .) *كليه مراحل توسط سامانه ستاد در زمان مقررانجام خواهد شد
*جدول زمانبندي آزمون رامطالعه نماییدواز مراجعه حضوري وتماس تلفني با ستادجدا خودداري فرماييد

*درصورتيكه خود يا بستگان درجه يك شما داوطلب آزمون باشندحق ثبت نام درآزمون را نخواهيد داشت.

* عوامل ثبت نامي تاييد شده درصورت عدم حضور در حوزه امتحاني از سامانه ستاد حذف خواهند شد


شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17