قابل توجه عوامل اجرایی آزمونهای دانشگاه اصفهان

آزمون دکتری 97همزمان باسراسرکشورصبح روزجمعه96/12/4 دردانشگاه اصفهان برگزار مي گردد.عوامل اجراي مي توانند صبح شنبه 96/11/28جهت ثبت نام اقدام نمايند.دقت فرمایید:ازآنجايكه كليه مراحل(ثبت نام . پرينت كارت .انصراف و ...) توسط سامانه ستاد انجام خواهد شد توضيحات وجدول زمانبندي آزمون رامطالعه  نمایید.

 تذ کرمهم :از آنجایکه داوطلبان آزمون دکتری 97 در حوزهای امتحانی این دانشگاه  خواهران می باشند اولويت انتخاب عوامل با خواهراني است که در سال 96بيش از دوبار در برگزاري آزمونها حضور داشته اند.

 (ضمن تشکر از عوامل ثبت نامي خواهشمنداست از مراجعه حضوري وتماس تلفني جدا خودداري فرماييد.)


شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17