قابل توجه عوامل محترم اجرايي آزمونهای دانشگاه اصفهان

آزمون استخدامي وزارت بهداشت صبح جمعه96/10/01 در  دانشگاه اصفهان برگزارمي گردد.عوامل اجرايي مي توانندصبح شنبه 96/9/25در همين سامانه ثبت نام نمايند.
جدول زمانبندي آزمون رامطالعه نماییدواز مراجعه حضوري وتماس تلفني با ستادجدا خودداري فرماييدشماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17