به نام خدا

کليه عوامل اجراي مي توانند نسبت به برسي کلمه عبورخود اقدام نمايند.

در صورت غير فعال بودن وعلاقمندي به ادامه همکاري روزهاي يکشنبه ازساعت 15:30الي 17 به محل ستاد مراجعه يا باتلفن 37932202تماس حاصل فرمايند. (تاريخ اطلاعيه98/7/1)

                                                                                                 *******

 
جوابگوي به عوامل اجرايي
روزهاي يکشنبه ازساعت15:30الي  17

شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17