عوامل محترم ستاد آزمون ها :

لطفا دقت فرمایید:
 دریافت کارت وردبه جلسه آزمون،در زمان مقررطبق جدول زمان بند ی آزمونها الزامی مي باشد.

 


 

شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17