به نام خدا

رييس سازمان سنجش و نماينده تام الاختيارآزمونهاي استان اصفهان از عوامل بر گزار كننده آزمون كارشناسي ارشد 1401تقدير وتشكر كردند.

عوامل محترم دقت داشته باشند:

*اگرخود يا بستگان درجه يك شما، داوطلب آزمون باشندحق ثبت نام وحضوردرهيچ يك از نوبتهاي آزمون رانداريد.

*عدم حضور(غیبت غیر مجاز) در هرنوبت آزمون، حذف از سامانه ستادرا در پی خواهد داشت.

 *داشتن تلفن همراه در حوزه امتحاني ممنوع است. 

همیشه قبل از آزمون استراحت لازم راداشته باشید
 
از تجمع وگفت وگو در حوزه امتحاني جدا خوداري فرماييد

استفاده ازمواد بودارمانند عطرو...در حوزه امتحاني ممنوع است

رعايت پوشش مناسب آزمون طبق منشور اخلاقي دانشگاه اصفهان الزامي است 
   
  پاسخگوي به عوامل اجرايي: يكشنبه ازساعت14:00الي 17 شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17
Hello,World