قابل توجه عوامل محترم اجرايي آزمونهای دانشگاه اصفهان

آزمون پالایش نفت اصفهان صبح وبعدازظهرجمعه96/6/24 دردانشگاه اصفهان برگزارمي گردد.عوامل اجرايي مي تواننداز صبح سه شنبه96/6/14 الی ظهرچهارشنبه 96/6/15در همين سامانه ثبت نام نمايند.
دقت فرماييد:

*جدول زمانبندي آزمون رامطالعه نماییدواز مراجعه حضوري وتماس تلفني با ستادجدا خودداري فرماييد

شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17