قابل توجه عوامل اجرایی آزمونهای دانشگاه اصفهان

آزمون کارشناسي ارشد97 همزمان باسراسرکشورپنجشنبه وجمعه 6و97/2/7دردانشگاه اصفهان برگزارمي گرددعوامل اجراي مي توانند صبح شنبه 97/2/1جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تذکرات مهم:

*جدول زمانبندي آزمون رامطالعه نماییدواز مراجعه حضوري وتماس تلفني با ستادخودداري فرماييد.

 *درصورتيكه خود يا بستگان درجه يك شما داوطلب آزمون باشندحق ثبت نام درهيچ يک از نوبتهاي آزمون را نخواهيد داشت.

* *عوامل اجرايي تاييد شد جهت حضوردر آزمون کارشناسي ارشد 97 روز سه شنبه2/4/ 97از ساعت 8 صبح تا 12 ظهرنسبت به دريافت کارت ورود به جلسه اقدام نموده والزامأ درجلسه توجيهي روزسه شنبه2/4/ 97 راس ساعت 15 درتالار اقبال(علوم2) حضور داشته باشند در غير اين صورت از اين آزمون حذف خواهند شد.شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17