قابل توجه عوامل محترم اجرايي آزمونهای دانشگاه اصفهان

آزمون دستگاهاي اجرايي صبح وبعدازظهرجمعه96/6/3 دردانشگاه اصفهان برگزارمي گردد.عوامل اجرايي مي توانندصبح شنبه 96/5/28در همين سامانه ثبت نام نمايند.
 
*جدول زمانبندي آزمون رامطالعه نماییدواز مراجعه حضوري وتماس تلفني با ستادجدا خودداري فرماييد.

شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17