قابل توجه عوامل اجرایی آزمونهای دانشگاه اصفهان

                      آزمون بانک تجارت، صبح جمعه 96/3/5 دردانشگاه اصفهان برگزار مي گردد.

                    عوامل اجرايي مي توانند صبح روز شنبه 96/2/30 درهمين سامانه ثبت نام نمايند.

شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17