اطلاعيه مهم ستاد برگزاري آزمون­هاي دانشگاه اصفهان

با عنايت به تغيير و اصلاح نرم افزار ستاد برگزاري آزمون­هاي دانشگاه اصفهان و لزوم به ­روز رساني اطلاعات عوامل اجرايي همکار در برگزاري آزمون­هاي اين ستاد و برنامه ­ريزي حضور و غياب الکترونيکي عوامل اجرايي، بدينوسيله از کليه عوامل محترم اجرايي همکار در برگزاري آزمون­ها (کليه عوامل اجرايي، حفاظت آزمون، انتظامات، خدمات و ...) درخواست مي ­شود حداکثر تا تاريخ چهارشنبه 95/10/29 نسبت به تکميل اطلاعات فردي و ارسال مستندات مربوطه به سامانه اقدام نموده و از تاريخ شنبه 95/11/02 الي چهارشنبه 95/11/06 از ساعت 15 الي 17 با مراجعه حضوري به ستاد نسبت به ثبت الکترونيکي اثر انگشت جهت ذخيره در سامانه اقدام نمايند. بديهي است از تاريخ 95/11/09 به بعد حضور و غياب عوامل اجرايي کليه آزمون­ها بصورت الکترونيکي و با استفاده از اثر انگشت همکاران محترم و پرداخت حق ­الزحمه آزمون نيز براساس ثبت حضور و غياب در سامانه خواهد بود و عدم مراجعه به ستاد در تاريخ­هاي ياد شده بمنزله انصراف از همکاري با ستاد آزمون­ها تلقي خواهد شد.

*******

ثبت نام عوامل اجرايي آزمونهاي متفرقه ستاد 95/11/9

ثبت نام عوامل اجرايي آزمون دکتري  95/11/30


شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17